Riktlinjer för avelskommittén

Svenska Parson Russell terrier klubbens riktlinjer för Avelskommittén

Se SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning: 

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor skall: 

 • ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt exteriör. 
 • fortlöpande studera rasens utveckling samt även fortlöpande redogöra för denna utveckling. 
 • aktivt deltaga i utvecklingen och uppföljningen av rasspecifika avelsstrategier, (RAS). 
 • informera om för rasen gällande krav och rekommendationer samt fortlöpande ansvara för kontakten med SKKs avelsansvariga. 
 • årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bl. a RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsrådet.

Svenska Parson Russell terrierklubbens avelskommitté ska årligen

 • medverka på SvTek/SKK:s avelskonferenser. Samt redogöra konferenserna genom minnesanteckningar, som publiceras i NewsLetter och sänds till styrelsen.
 • regelbundet förankra sitt arbete i SPRTK:s styrelse, genom att föra minnesanteckningar och dokumentera sina möten.
 • inför SPRTK:s årsmöte upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår.
 • göra klar utvärderingen av RAS och sända den till SvTek senast 31 mars, som sedan sänder den till SKK. Utvärdering av RAS ska grunda sig på klubbens underlag och rapporter.

Etiska riktlinjer för Svenska Parson Russell terrier klubbens avelskommitté

 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer, med rasens välfärd i fokus.
 • Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med medlemmar.
 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt, såvida de inte bedöms som harmlösa.

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord