Stadgar

§ 1. ÄNDAMÅL

Föreningen - ansluten till Svenska Terrierklubben har till uppgift att inom landet väcka intresse för och främja aveln av Parson Russell Terrierrasen samt att verka för en sund utveckling av rasen.

§ 2. VERKSAMHET

Föreningen förverkligar sina syften genom att:
a) lämna saklig rasinformation och verka för planmässig avel
b) anordna utställningar samt aktivera utställningsintresset
c) uppmuntra medlemmarna till att deltaga i dressyr och praktiskt bruk av hundar tillhörande föreningens ras
d) genom lämplig upplysningsverksamhet (publikationer m.m) sprida kännedom om rasens förutsättningar
e) avgiva yttranden och verkställa utredningar på begäran av moderklubben (SVTEK) eller när annan anledning föreligger

§ 3. ARBETSORGAN

Föreningens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

§ 4. ARBETSÅR

Föreningens arbets- och räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

§ 5. MEDLEMSKAP

Enskild person får bli medlem i klubben. Klubbstyrelsen beviljar medlemskap. Det åligger medlem att respektera av klubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt vårda de hundar som medlemmen har tillsyn över i enlighet med beprövad erfarenhet, så att någon befogad anmärkning inte kan göras av behörigt kontrollorgan.

§ 6. HEDERSLEDAMOT

Årsmötet kan efter förslag av enhällig styrelse kalla till hedersledamot den som på ett utomordentligt sätt främjat rasen.

§ 7. MEDLEMSKAPSUPPHÖRANDE

Medlemskap i Svenska Parson Russell Terier klubben upphör, om medlem inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift om medlem begär sitt utträde ur klubben eller blir utesluten ur rasklubb, länsklubb, specialklubb eller ungdomsklubb genom beslut av SKKs Disciplinnämd.
Medlem i rasklubb, länsklubb, specialklubb eller ungdomsklubb som uteslutits genom beslut SKKs Disciplinnämd får inte antas som medlem annat än efter tillstyrkan av SKKs Disciplinnämd. Den som begärt utträde ur någon eller några nämnda klubbar, efter det att hon/han anmälts till Disciplinnämden, bör inte återtas som medlem i annat än efter Disciplinnämdens tillstyrkan

§ 8. MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiftens storlek fastställes av årsmöte för det verksamhetsår som börjar 1/1 påföljande år. Om flera personer inom samma familj tillhör föreningen, betalar en av dem hel årsavgift, medan de övriga betalar en reducerad årsavgift med äger då inte rätt att kostnadsfritt erhålla föreningens medlemspublikation. Hedersledamot erlägger ej årsavgift.

§ 9. ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte skall årligen hållas mellan 1/1 och 28/2. Extra årsmöte hålles, när styrelsen finner sådant påkallat eller när det för uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst 1/3 av föreningens medlemmar. Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall senast 30 dagar före årsmötet kungöras i klubbens medlemstidning, eller ske genom personligt meddelande till de medlemmmar som finns upptagna på senast tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen svarar klubbens styrelse.

§ 10. FORTS.ÅRSMÖTE

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller i dennes frånvaro av vice ordförande. Sekreterare vid mötet är föreningens ordinarie sekreterare.
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:
1) Justering av röstlängd
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av två justeringsmän tillika rösträknare,som jämte ordförande skall justera protokollet
4) Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
5) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
8) Val av ordförande
9) Val av 6 ordinarie Ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen
10) Val av 1 revisor och 1 revisor suppleant för granskning av föreningens förvaltning under löpande verksamhetsår
11) Utseende av valberedning om 3 personer varav en sammankallande för förberedande av val enl. punkterna 8, 9, 10
12) Andra ärenden som senast 14 dagar före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen eller av denna underställts årsmötet

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angivits i kallelsen. Vid ordinarie årsmöte må utöver i kallelsen angivna ärenden till överläggning upptagas annat ärende om årsmötet enhälligt det medgiver.

§ 11. RÖSTNING

Vid årsmötet äger varje till föreningen hörande medlem rätt att föra talan och utöva rösträtt. Fullmaktsröstning tillämpas inte. Röstlängd vid ordinarie och extra årsmöte fastställes med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning.
Röstning sker öppet,dock skall val förrättas med slutna sedlar om någon så yrkar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I annan fråga varom ej annat stadgat i §16 gäller den mening, som erhålligt flest antal röster, eller om antalet röster är lika, den mening som biträdes av årsmötets ordförande.

§ 12. FÖRSLAG

Förslag som medlem önskar få framfört till ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 november året före årsmötet varvid styrelsen har att däröver avgiva yttrande.

§ 13. STYRELSE

Klubbens styrelse består av ordförande jämte 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter, valda så att halva antalet ledamöter och suppleanter utses för en tid av två år. Året räknas i detta avseende från ordinarie årsmöte till nästkommande ordinarie årsmöte. Till ordinarie ledmot kan endast den väljas som är medlem i klubben. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. Om röstetalet är lika gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§ 14. UPPGIFTER

Styrelsen handhar förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det ankommer bl.a på styrelsen att:
a) förbereda ärenden som hänskjutits till årsmötet
b) verkställa av årsmötet fattade beslut
c) föra noggranna räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter och förvalta dess tillgångar
d) till ordinarie årsmöte avgiva verksamhetsberättelse


§ 15. REVISION

Föreningens räkenskaper skall vara vederbörligen avslutade och jämte verksamhetsberättelse och protokoll vara tillgängliga för revision senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före ordinarie årsmöte.

§ 16. STADGAR

Förslag till stadgeändring skall senast under 6 månader invigas till styrelsen som därutöver till årsmötet avger utlåtande. För stadgeändring erfodras att härom fattas på två av varandra följande årsmöten, det senaste minst två månader efter det första samt att beslut på båda årsmötena biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna röstena. Ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie. Beslut om stadgeändring skall innehålla dag för ändrings ikraftträdande. Klubbens stadgar jämte ändring därav skall godkännas av Svenska Terrierklubben.

§ 17

För klubbens medlemmar gäller härutöver i tillämpliga delar SSK:s stadgar.

§ 18. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen fattas i samma ordning som i §16 föreskrivits rörande stadgeändring. Vid sådant beslut skall klubbens tillgångar tillfalla Svenska Terrierklubben och genom dess försorg komma Parson Russell Terrierrasen tillgodo. Dessa stadgar är utformade av stadgegruppen i SPJRTK samt av Alf Andersson SVTEKs ordförande. i enlighet med beslut på ordinarie årsmötet 15/2 1998 samt på extra ordinarie årsmötet den 2/5 1998.
Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord